/ 5
Geçerli görünüm
Bilgi Edinme Hakk
ı
Kanunu
Kanun No. 4982
Kabul Tarihi : 9.10.2003
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan
ı
mlar
Amaç
MADDE 1. —
Bu Kanunun amac
ı
; demokratik ve
ş
effaf yönetimin gere
ğ
i olan e
ş
itlik, tarafs
ı
zl
ı
k
ve aç
ı
kl
ı
k ilkelerine uygun olarak ki
ş
ilerin bilgi edinme hakk
ı
n
ı
kullanmalar
ı
na ili
ş
kin esas ve usulleri
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2. —
Bu Kanun; kamu kurum ve kurulu
ş
lar
ı
ile kamu kurumu niteli
ğ
indeki meslek
kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n faaliyetlerinde uygulan
ı
r.
1.11.1984 tarihli ve 3071 say
ı
l
ı
Dilekçe Hakk
ı
n
ı
n Kullan
ı
lmas
ı
na Dair Kanun hükümleri sakl
ı
d
ı
r.
Tan
ı
mlar
MADDE 3. —
Bu Kanunda geçen;
a) Kurum ve kurulu
ş
: Bu Kanunun 2 nci maddesinde geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme
ba
ş
vurusu yap
ı
lacak bütün makam ve mercileri,
b) Ba
ş
vuru sahibi: Bu Kanun kapsam
ı
nda bilgi edinme hakk
ı
n
ı
kullanarak kurum ve kurulu
ş
lara
ba
ş
vuran gerçek ve tüzel ki
ş
ileri,
c) Bilgi: Kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n sahip olduklar
ı
kay
ı
tlarda yer alan bu Kanun kapsam
ı
ndaki her
türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n sahip olduklar
ı
bu Kanun kapsam
ı
ndaki yaz
ı
l
ı
, bas
ı
l
ı
veya
ço
ğ
alt
ı
lm
ı
ş
dosya, evrak, kitap, dergi, bro
ş
ür, etüt, mektup, program, talimat, kroki, plân, film,
foto
ğ
raf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri
ta
ş
ı
y
ı
c
ı
lar
ı
n
ı
,
e) Bilgi veya belgeye eri
ş
im:
İ
stenen bilgi veya belgenin niteli
ğ
ine göre, kurum ve kurulu
ş
larca,
ba
ş
vuru sahibine söz konusu bilg
i veya belgenin bir kopyas
ı
n
ı
n verilmesini, ko
pya verilmesinin
mümkün olmad
ı
ğ
ı
hâllerde, ba
ş
vuru sahibinin bilgi veya belgenin asl
ı
n
ı
inceleyerek not almas
ı
na
veya içeri
ğ
ini görmesine veya i
ş
itmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme De
ğ
erlendirme Kurulunu,
İ
fade eder.
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakk
ı
ve Bilgi Verme Yükümlülü
ğ
ü
Bilgi edinme hakk
ı
MADDE 4. —
Herkes bilgi edinme hakk
ı
na sahiptir.
Türkiye'de ikamet eden yabanc
ı
lar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabanc
ı
tüzel ki
ş
iler,
isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlar
ı
yla ilgili olmak kayd
ı
yla ve kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
l
ı
k ilkesi
çerçevesinde, bu Kanun hükümlerinden yararlan
ı
rlar.
Türkiye'nin taraf oldu
ğ
u uluslararas
ı
sözle
ş
melerden do
ğ
an hak ve yükümlülükleri sakl
ı
d
ı
r.
Bilgi verme yükümlülü
ğ
ü
MADDE 5. —
Kurum ve kurulu
ş
lar, bu Kanunda yer alan istisnalar d
ı
ş
ı
ndaki her türlü bilgi veya
belgeyi ba
ş
vuranlar
ı
n yararlanmas
ı
na sunmak ve bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
n
ı
etkin, süratli ve do
ğ
ru
sonuçland
ı
rmak üzere, gerekli idarî ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.
Bu Kanun yürürlü
ğ
e girdi
ğ
i tarihten itibaren di
ğ
er kanunlar
ı
n bu Kanuna ayk
ı
r
ı
hükümleri
uygulanmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bilgi Edinme Ba
ş
vurusu
Ba
ş
vuru usulü
MADDE 6. —
Bilgi edinme ba
ş
vurusu, ba
ş
vuru sahibinin ad
ı
ve soyad
ı
, imzas
ı
, oturma yeri veya
i
ş
adresini, ba
ş
vuru sahibi tüzel ki
ş
i ise tüzel ki
ş
inin unvan
ı
ve adresi ile yetkili ki
ş
inin imzas
ı
n
ı
ve
yetki belgesini içeren dilekçe ile
istenen bilgi veya belgenin bulundu
ğ
u kurum veya kurulu
ş
a yap
ı
l
ı
r.
Bu ba
ş
vuru, ki
ş
inin kimli
ğ
inin ve imzas
ı
n
ı
n veya yaz
ı
n
ı
n kimden ne
ş
et etti
ğ
inin tespitine yarayacak
ba
ş
ka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olmas
ı
kayd
ı
yla elektronik ortamda veya di
ğ
er ileti
ş
im
araçlar
ı
yla da yap
ı
labilir.
Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler aç
ı
kça belirtilir.
İ
stenecek bilgi veya belgenin niteli
ğ
i
MADDE 7. —
Bilgi edinme ba
ş
vurusu, ba
ş
vurulan kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n ellerinde bulunan veya
görevleri gere
ğ
i bulunmas
ı
gereken bilgi veya belgelere ili
ş
kin olmal
ı
d
ı
r.
Kurum ve kurulu
ş
lar, ayr
ı
veya özel bir çal
ı
ş
ma, ara
ş
t
ı
rma, inceleme ya da analiz neticesinde
olu
ş
turulabilecek türden bir bilgi veya belge için yap
ı
lacak ba
ş
vurulara olumsuz cevap verebilirler.
İ
stenen bilgi veya belge, ba
ş
vurulan kurum ve kurulu
ş
tan ba
ş
ka bir yerde bulunuyorsa, ba
ş
vuru
dilekçesi bu kurum ve kurulu
ş
a gönderilir ve durum ilgiliye yaz
ı
l
ı
olarak bildirilir.
Yay
ı
mlanm
ı
ş
veya kamuya aç
ı
klanm
ı
ş
bilgi veya belgeler
MADDE 8. —
Kurum ve kurulu
ş
larca yay
ı
mlanm
ı
ş
veya yay
ı
n, bro
ş
ür, ilân ve benzeri yollarla
kamuya aç
ı
klanm
ı
ş
bilgi veya belgeler, bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
na konu olamaz. Ancak, yay
ı
mlanm
ı
ş
veya kamuya aç
ı
klanm
ı
ş
bilgi veya belgelerin ne
ş
ekilde, ne zaman ve nerede yay
ı
mland
ı
ğ
ı
veya
ı
kland
ı
ğ
ı
ba
ş
vurana bildirilir.
Gizli bilgileri ay
ı
rarak bilgi veya belge verme
MADDE 9. —
İ
stenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya aç
ı
klanmas
ı
yasaklanan bilgiler
ile aç
ı
klanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayr
ı
labiliyorsa, söz
konusu bilgi veya belge, gizlilik dereceli veya aç
ı
klanmas
ı
yasaklanan bilgiler ç
ı
kar
ı
ld
ı
ktan sonra
ba
ş
vuran
ı
n bilgisine sunulur. Ay
ı
rma gerekçesi ba
ş
vurana yaz
ı
l
ı
olarak bildirilir.
Bilgi veya belgeye eri
ş
im
MADDE 10. —
Kurum ve kurulu
ş
lar, ba
ş
vuru sahibine istenen belgenin onayl
ı
bir kopyas
ı
n
ı
verirler.
Bilgi veya belgenin niteli
ğ
i gere
ğ
i kopyas
ı
n
ı
n verilmesinin mümkün olmad
ı
ğ
ı
veya kopya
ç
ı
kar
ı
lmas
ı
n
ı
n asl
ı
na zarar verece
ğ
i hâllerde, kurum ve kurulu
ş
lar ilgilinin;
a) Yaz
ı
l
ı
veya bas
ı
l
ı
belgeler için, söz konusu belgenin asl
ı
n
ı
incelemesi ve not alabilmesini,
b) Ses kayd
ı
ş
eklindeki bilgi veya belgelerde bunlar
ı
dinleyebilmesini,
c) Görüntü kayd
ı
ş
eklindeki bilgi veya belgelerde bunlar
ı
izleyebilmesini,
Sa
ğ
larlar.
Bilgi veya belgenin yukar
ı
da belirtilenlerden farkl
ı
bir
ş
ekilde elde edilmesi mümkün ise,
belgeye zarar vermemek ko
ş
uluyla bu olanak sa
ğ
lan
ı
r.
Ba
ş
vurunun yap
ı
ld
ı
ğ
ı
kurum ve kurulu
ş
, eri
ş
imine olanak sa
ğ
lad
ı
ğ
ı
bilgi veya belgeler için
ba
ş
vuru sahibinden eri
ş
imin gerektirdi
ğ
i maliyet tutar
ı
kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek
üzere tahsil edebilir.
Bilgi veya belgeye eri
ş
im süreleri
MADDE 11.—
Kurum ve kurulu
ş
lar, ba
ş
vuru üzerine istenen bilgi veya belgeye eri
ş
imi onbe
ş
i
ş
günü içinde sa
ğ
larlar. Ancak istenen bilgi veya belgenin, ba
ş
vurulan kurum ve kurulu
ş
içindeki ba
ş
ka
bir birimden sa
ğ
lanmas
ı
; ba
ş
vuru ile ilgili olarak bir ba
ş
ka kurum ve kurulu
ş
un görü
ş
ünün al
ı
nmas
ı
n
ı
n
gerekmesi veya ba
ş
vuru içeri
ğ
inin birden fazla kurum ve kurulu
ş
u ilgilendirmesi durumlar
ı
nda bilgi
veya belgeye eri
ş
im otuz i
ş
günü içinde sa
ğ
lan
ı
r. Bu durumda, sürenin uzat
ı
lmas
ı
ve bunun gerekçesi
ba
ş
vuru sahibine yaz
ı
l
ı
olarak ve onbe
ş
i
ş
günlük sürenin bitimin
den önce bildirilir.
10 uncu maddede belirtilen bilgi veya belgelere eri
ş
im için gereken maliyet tutar
ı
n
ı
n idare
taraf
ı
ndan ba
ş
vuru sahibine bildirilmesiyle onbe
ş
i
ş
günlük süre kesilir. Ba
ş
vuru sahibi onbe
ş
i
ş
günü
içinde ücreti ödemezse talebinden vazgeçmi
ş
say
ı
l
ı
r.