Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre 01.10.2021 Cuma günü...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 12. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 EKİM AYI 12/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.10.2021 Cuma...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 EYLÜL AYI 11/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.09.202...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 AĞUSTOS AYI 10/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.08.2021...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 9/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 05.07.2021...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2021 TEMMUZ AYI 8/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.07.2021 Cuma...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
      &nbs...

2021 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.06.2021...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU
    21. ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYKEL SEMPOZYUMU 01.07.2021 – 30.07.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
  T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

2021 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 17.05.2021...

2021 MAYIS AYI 5/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.05.2021...

2021 NİSAN AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
T.C. MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI OLAĞANÜSTÜ MECLİS...

TÜM DUYURULAR
 
2019 ARALIK AYI 13/1 MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

2019 toplanma devresinin 13. birleşimidir.

5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 25.11.2019 gün ve 307024447-301.03-E.311/2232 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 03.12.2019 Salı günü saat: 14.00’de meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Hüseyin GEÇGİN’in toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Hüseyin GEÇGİN’in toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 3 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “Belediye Meclisimizin 05.09.2019 gün ve 9/1 sayılı kararının 40.maddesine göre çekek yerinden itibaren sahil bandında yeniden düzenleme yapılacağından bu sahil bandında bulunan mevcut hizmet binalarının yine aynı şekilde Belediyemize ait A-Blok lojmanının alt ve üst katlarına yerleştirilmesi hususunun görüşülmesi ” (Önergenin 2.maddesi) şöyleydi: “Abroz Mahallesi, Sahil Mevkiinde, 146 adanın önünde bulunan imar planında yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak planlı alana kamu yararı gözetilerek sökülebilir takılabilir çelik malzemeden bina yapılması hususunun görüşülmesi” (Önergenin 3.maddesi) şöyleydi: “Çevre düzenlemesi kapsamında, İlçemiz Çınarlı Mahallesi, sahil bölgesi ile balıkçı barınağına kadar ve Marmara merkez, Şifalısu, Mestenağa Mevkilerine teraslama olarak taş duvar örülmesi hususunun görüşülmesi”

 Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 3 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO: 74- İlçemiz Saraylar, Avşa, Ekinlik, Çınarlı ve Marmara merkez mahallelerimizde mülkiyeti Belediyemize ait imar planında resmi alanlarda kalan taşınmazların Maliye Bakanlığına vergi borcu karşılığında satışının ve tapu devrinin yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Belediyemizin kıymet takdir komisyonu incelenerek rapora bağlanmak için meclisimize havale edilmiştir. Komisyon raporunda ilçemiz Marmara ve mahallerinde mülkiyeti Marmara Belediyesine ait imar planda eğitim ve dini tesis alanında kalan taşınmazların Maliye Bakanlığına satışının ve tapu devrinin yapılması planlanmaktadır.

Marmara İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 10 pafta  742 parsel, , Çınarlı  Mahallesi 2 pafta 77 parsel, Yiğitler Mahallesi 5 pafta 242 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Dini Tesis Alanında kalmaktadır.

Marmara İlçesi Okullar Mahallesi 4 pafta 2097 parsel, Saraylar Mahallesi 197 ada 7 parsel, Ekinlik mahallesi 119 ada 10 parsel, Çınarlı Mahallesi 6 pafta 409 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Eğitim Tesisi Alanında kalmaktadır.

 

             6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. Maddesine göre; “Mülkiyeti İlçe Belediyelerine ait ve üzerinde herhangi bir takyidat bulunmayan taşınmazlardan merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ihtiyaç duyulanlar ile 29/06/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirilecek olanlar, 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı kanunun 6. Maddesine göre oluşturulacak komisyon tarafından takdir edilecek değeri üzerinden, borçlu kurumunda uygun görüşü alınarak bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Maliye Bakanlığınca satın alınabilir” denildiğinden, mülkiyeti Marmara  Belediyesine  ait taşınmazların Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık Tapu devrinin yapılması planlanmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Marmara İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 10 pafta  742 parsel, , Çınarlı  Mahallesi 2 pafta 77 parsel, Yiğitler Mahallesi 5 pafta 242 parsel, Okullar Mahallesi 4 pafta 2097 parsel, Ekinlik mahallesi 119 ada 10 parsel, Saraylar Mahallesi 197 ada 7 parsel Çınarlı  Mahallesi 6 pafta 409 parseller; Belediyemizin Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi adına satışının ve tapu devri işlemlerinin görüşülmek üzere evrakımızın Belediye Meclisine havale edilmesi denilmektedir.

 

Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Marmara İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 10 pafta  742 parsel, , Çınarlı  Mahallesi 2 pafta 77 parsel, Yiğitler Mahallesi 5 pafta 242 parsel, Okullar Mahallesi 4 pafta 2097 parsel, Ekinlik mahallesi 119 ada 10 parsel, Saraylar Mahallesi 197 ada 7 parsel Çınarlı  Mahallesi 6 pafta 409 parseller; Belediyemizin Katma Değer Vergisi vb. vergi borçlarına karşılık olması amacıyla Maliye hazinesi adına satışının ve gerekli işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğuna komisyonumuzca karar verilmiştir.

 

KARAR:

Konunun Mecliste müzakeresi sonucunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununun 8. maddesi ve 5393 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 18/e maddesine göre; Marmara İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 10 pafta  742 parsel, , Çınarlı  Mahallesi 2 pafta 77 parsel, Yiğitler Mahallesi 5 pafta 242 parsel, Okullar Mahallesi 4 pafta 2097 parsel, Ekinlik mahallesi 119 ada 10 parsel  Saraylar Mahallesi 197 ada 7 parsel Çınarlı  Mahallesi 6 pafta 409 parsellerin; Belediyemizin Katma Değer Vergisi vb… borçlarına karşılık olması amacıyla Maliye hazinesi adına satışının ve gerekli iş ve işlemlerinin yürütülmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesinin uygun olduğuna dair Plan ve Bütçe Raporunun komisyondan geldiği şekliyle kabulüne, üyelerden Şahin ALAGAŞ’ın ilçemizde hizmetlerin aksamaması için desteklediğini söylemesi ve diğer üyelerinde katılımıyla yapılan oylama sonucu oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 75- Marmara Adası, Asmalı ve Gündoğdu Mahallesinin kanalizasyon şebeke inşaatı talebinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce SUKAP programı kapsamında 12.10.2018 tarihinde DİRGÜN İnş. Tur. Doğ. Teks. Gıda Tic. Ltd. Şti. & 58 Yapı İnş. A.Ş. (İş Ortaklığı) firmasına ihale edilen Marmara (Balıkesir) Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İkmal İnşaatı İşinin 08.11.2018 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup, 23.11.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış ve yapım işi devam etmektedir.

Yapı denetim hizmetleri İller Bankası Bursa Bölge Müdürlüğü ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünce müştereken yürütülen yapım işi kapsamında Marmara Merkez ile Çınarlı Mahallesinin kanalizasyon şebekesi ile alt yapı problemi çözümleneceği bilinmektedir.

İlçemizin Asmalı ve Gündoğdu mahallerin de mevcut kanalizasyon sistemi ve projesinin bulunmadığı bölge halkınca kanalizasyon alt yapı tesisi yatırımı için yoğun talep geldiği ve bu kapsamda bahse konu mahallelere ait kanalizasyon şebekesi yapılması gerektiğinden, bu itibarla Belediyemizce de alınacak Meclis kararı doğrultusunda; Gündoğdu mahallesinin kentsel sit alanında kaldığından sadece Asmalı Mahallesinde mevcut yolların İmar planında korunacağı, gerekli izinler ile ilgili de çalışmaların yapılması hususunda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler yapılacak olan işin biran önce programa alınıp yapılmasının uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara Adası, Asmalı Mahallesinin kanalizasyon inşaatının yukarıda zabıtlar geçtiği şekliyle programa alınıp yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 76- Marmara ilçesi, Ekinlik mahallemizde kalben koruma altında yetişen gençler ve koruyucu aile derneğinden gelen talep dilekçesinin görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara ilçesi, Ekinlik Mahallemiz 106 ada, 58 parselde bulunan 4.400,78 m2. Alandaki Belediyemize ait arazide; sevgi evlerinde yaşamlarını sürdüren çocuklar için yaz aylarında tatil kampı düzenlenmek istenildiğini, bu kamp binaları bölgesinde tüm yaz ayları boyunca çocuklar dönemsel olarak konuk edileceği, spor ve sanat faaliyetlerinde bulunacağı, bu çocukların yaz tatili yaptırılması ve atölyeler ile gelişimlerine destek olunacağı hususunda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler çocukların gelişimleri için katkı sağlanacağından uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylaya sundu. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 15/h maddesine göre Marmara ilçesi, Ekinlik Mahallemiz 106 ada, 58 parselde bulunan 4.400,78 m2. alanın amacına uygun olarak 10 yıl kiraya verilmesine, tüm dosya ve yasal işlemlerin hazırlanması için Belediye Başkanı ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 77- İlçe Jandarma Komutanlığının 15.11.2019 gün ve 2675 sayılı talep yazısının görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara ilçesi, Deniz mahallesi, Belediye Caddesi, No: 10 adresinde bulunan Belediyemize ait binanın, Avşa Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası yapılana kadar, Avşa Jandarma Karakol Komutanlığının konuşlandırılması için hiçbir bedel talep edilmeden verilmesi hususunda meclis üyelerine görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Marmara ilçesi, Deniz mahallesi, Belediye Caddesi, No: 10 adresinde bulunan Belediyemize ait binanın, Avşa Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası yapılana kadar, Avşa Jandarma Karakol Komutanlığının konuşlandırılması için hiçbir bedel talep edilmeksizin 18.11.2019 tarihinden itibaren Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına geçici olarak tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 78- İlçemiz Asmalı ve Gündoğdu mahallelerinin kanalizasyon altyapı ihtiyaçlarına istinaden mevcut kadastro yollarının yapılacak imar planında korunması hususunun görüşülmesine geçildi. Başkan her iki Asmalı ve Gündoğdu mahallelerimizde halen kanalizasyon altyapısının bulunmadığını bu eksikliğin giderilmesi için gerekenlerin acilen yapılması gerektiğini söyledi.  Bu konuda İmar ve Şehircilik Müdüründen meclise teknik bilgi vermesini istedi. Meclise gereken bilgi ve izahat yapıldıktan sonra İlçemiz Asmalı ve Gündoğdu mahallelerinin kanalizasyon altyapı ihtiyaçlarına istinaden mevcut kadastro yollarının yapılacak imar planında aynen korunmasını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu İlçemiz Asmalı ve Gündoğdu mahallelerinin kanalizasyon altyapı ihtiyaçlarına istinaden mevcut kadastro yollarının yapılacak imar planında aynen korunmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 79- (Önergenin 1.maddesi): Belediye Meclisimizin 05.09.2019 gün ve 9/1 sayılı kararının 40.maddesine göre çekek yerinden itibaren sahil bandında yeniden düzenleme yapılacağından bu sahil bandında bulunan mevcut hizmet binalarının yine aynı şekilde Belediyemize ait A-Blok lojmanının alt ve üst katlarına yerleştirilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemiz imkânları dahilinde çekek yerine kadar yeni bir düzenleme yapılmış ve bitmiştir. Belediye meclisimizin kararına istinaden çekek yerinin bitiminden liman başkanlığına kadar olan alanda yeniden düzenleme yapılacağından burada kalan resmi hizmet binalarının tahliye ettirilerek yine aynı şartlarla Belediyemiz mülkiyeti olan arka caddede bulunan A-Blok lojmanlarının alt ve üst katlarını yerleştirmemiz gerektiğini söyledi. Bu binanın çok atıl ve bakımsız olduğunu ilk etapta acil olarak bakım ve tamirini yaptırmamız ve  hemen çalışmalara başlamamız gerektiğini  dedi. Bu konuda meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunman üyeler şuan kullandığımız mevcut çekek yerinin çok güzel olduğunu, insanların dinlenme, spor faaliyetlerini yapabildiklerini ve bu şekilde yapılan düzenlemelerin çok iyi olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu sahil bandında bulunan mevcut (Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ve Kıyı Emniyet) hizmet binalarının yine aynı şekilde Belediyemize ait A-Blok lojmanının alt ve üst katlarına düzenleme sonucu tahsis edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

KARAR NO: 80- (Önergenin 2.maddesi): Abroz Mahallesi, Sahil Mevkiinde, 146 adanın önünde bulunan imar planında yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak planlı alana kamu yararı gözetilerek sökülebilir takılabilir çelik malzemeden bina yapılması hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan 15.04.2019 gün ve 3/1 sayılı 28 nolu karar ile Saraylar Mahallesi Abroz mevkiinde yeni düzenlemeler yapmak üzere karar almıştık. Bu karara istinaden Abroz Mevkiinde çalışmalarımız devam ediyor dedi. Bu mevkiide cafe ve alışveriş mağazalarına ihtiyaç olduğunu buna yönelik sökülebilir çelik malzemeden bina yapımının uygun olacağını söyledi. Salonda hazır bulunan meclis üyelerine görüşlerini sordu. Meclis üyeleri bu alanın turizme açık alan olduğundan çok yoğun olduğunu ve ihtiyaçları karşılamak üzere yapılmasının uygun olacağını söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Abroz Mahallesi, Sahil Mevkiinde, 146 adanın önünde bulunan imar planında yeşil alan ve rekreasyon alanı olarak planlı alana kamu yararı gözetilerek sökülebilir takılabilir çelik malzemeden bina yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

          

KARAR NO: 81- (Önergenin 3.maddesi): Çevre düzenlemesi kapsamında, İlçemiz Çınarlı Mahallesi, sahil bölgesi ile balıkçı barınağına kadar ve Marmara merkez, Şifalısu, Mestenağa Mevkilerine teraslama olarak taş duvar örülmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Marmara merkez ve Çınarlı Mahallemizde çevre düzenlemesi kapsamında Çınarlı mahallesi sahil bölgesi ile balıkçı barınağı arasında bulunan yolun yamaçtan akan toprakları tutmak ve çevre düzenlemesi kapsamında taştan istinat duvarı ve yine Marmara şifalı su ve Mestenağa mevkiinde de bulunan yeşil alan ve park olarak planlı alanların düzenlenmesi amacıyla taş duvar ile teraslama yapılması gerekmektedir dedi. Konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu Çevre düzenlemesi kapsamında, İlçemiz Çınarlı Mahallesi, sahil bölgesi ile balıkçı barınağına kadar ve Marmara merkez, Şifalısu, Mestenağa Mevkilerine teraslama olarak taş duvar örülmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Aralık Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 03.12.2019, Saat: 15.30

 

MECLİS BAŞKANI                                     KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                                Mirze TEMEL                                    Ediz ÖZTÜRK

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM