Başkanın Mesajı
Başkanın Özgeçmişi
Vizyon & Misyon
DUYURULAR
2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 HAZİRAN AYI 7/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.06.2022...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 MAYIS AYI 6/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 06.05.2022 Cuma...

22. PROKONNESOS HEYKEL SEMPOZYUMU
  22.  ULUSLARARASI PROKONESSOS HEYK...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2022 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısının 5. Birleşiminin 1.oturumudur. 5393 sayılı Belediye...

2022 NİSAN AYI 5/1 OLAĞAN MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 07.04.202...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
             &nbs...

2022 MART AYI 4/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 21.03.2022...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
            2022 yılı Mart Ayı Olağan...

2022 MART AYI 3/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 03.03.202...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 2/1 OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 25.01.2022 Salı...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
                           ...

2022 OCAK AYI 1/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 04.01.2022...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
2021 yılı Aralık Ayı Olağan Toplantısının 15. Birleşiminin 1.oturumudur.   5393 sayılı...

2021 ARALIK AYI 15/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 02.12.202...

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
          2021 yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısının 14....

2021 KASIM AYI 14/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI (Gündem)
5393 Sayılı Belediye Kanununun 20 ve 21.Maddelerine göre Belediye Meclisimiz, 01.11.2021...

2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!
              &n...

TÜM DUYURULAR
 
2021 EKİM AYI 13/1 OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KARARLARI!

                                                                                           T.C.

MARMARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MECLİS KARARI

MARMARA                                     BELEDİYESİ

 

Karar Tarihi: 06/10/2021

Karar No: 13/1

BELEDİYE BAŞKANI          : 

Süleyman AKSOY

ÜYELER                                 :

Ediz ÖZTÜRK, Hasan ÇAMUR, Hüseyin GEÇGİN,

Fatih BAŞIDİNÇ, Mirze TEMEL, Şahin ALAGAŞ

BULUNMAYANLAR              : 

Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ, Cemal AKSOY

 

 

 

 

 

 

 

               

          2021 yılı Ekim Ayı Olağan Toplantısının 13. Birleşiminin 1.oturumudur.

          5393 sayılı Belediye Kanunun 20-21. maddelerine istinaden Belediye Başkanlığınca Belediye Meclis üyelerine çıkarılan 04.10.2021 gün ve E-44357730-105.04-1767 sayılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 06.10.2021 Çarşamba günü saat: 14.00’de ertelenen meclis toplantısı için Belediye Hizmet binasında toplanılmıştır. Başkan tarafından ad okunarak yoklama yapıldı. Üyelerden Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ ve Cemal AKSOY’un toplantıya katılmadığı ve mazeret bildirdiği görülerek, yapılan oylama sonucu Erhan UZUNER, Recep Ali AYAZ ve Cemal AKSOY’un toplantıda mazeretli sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Çoğunluğun sağlandığı tespit edilerek, bir önceki birleşimde alınan kararlara ilişkin tutanak incelendi. Söz isteyen olup, olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Maddi hata bulunmadığı anlaşıldı. Başkan toplantıyı açıyorum dedi. Toplantı açıldı. Gündem maddelerinin görüşülmesine başlamadan önce Başkan 2 adet önergenin bulunduğunu söyledi. (Önergenin 1.maddesi) şöyleydi: “5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna atanan personel hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi” (Önergenin 2.maddesi): “İlçemiz Saraylar Mahallesindeki Ek Hizmet Binasının Bandırma 17 Eylül Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi” Başkan önerge maddesini üyelerin oylarına sundu, yapılan oylama sonucu 2 adet önerge maddesinin gündeme alınıp görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.  

 

KARAR NO:65- Komisyona havale edilen 2022 gelir tarifesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi.

 

Gündem maddesi madde madde okunarak oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Başkan 2022 Mali yılı gelir tarifemizin hayırlı olmasını dilerim dedi, tüm komisyon üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

 

KARAR NO: 66- Komisyona havale edilen 2022 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesinin plan ve bütçe komisyonundan geldiği şekliyle görüşülmesi hakkında idi. Başkan 2022 yılı mali yılı gelir ve gider bütçelerinin komisyon çalışmalarının tamamlanarak komisyon raporu ekinde Belediye meclisince görüşülmek üzere geldiğini söyleyerek bütçe ekindeki bütçe komisyon raporunu üyelere okudu. Okunan Bütçe Komisyon Raporu şöyleydi: BÜTÇE KOMİSYON RAPORU: “Belediye Meclisince görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonumuza havale edilen 2022 Mali yılı Gelir ve Gider Bütçesinin tarafımızdan incelenmesi sonucu: 1-Zabıta memurlarına Bütçe Kanununa göre yasal artış üzerinden aylık fazla çalışma ücreti verilmesine, 2-2022 Mali yılında muhtaç kişilere kişi başına ayda 350,00-TL’si Aceze Yardımı yapılmasına, 3-Uhdelerinde resmi bir görev bulunmayan Belediye Başkanı, Belediye Başkan Vekili, Meclis Üyeleri, Encümen Üyeleri 6245 Harcırah Kanunu Hükümlerine göre Harcırah ödenmesine,4-Belediye Başkanının her yıl için izin süresinin 30 gün olarak belirlenmesine, izin süresinde aylık maaşının aynen ödenmesine, Belediyemizce 2022 Mali yılında uygulanmak üzere hazırlanarak Komisyonumuza havale edilen 62.374.000,00.-TL tutarında Gelir ve Giderlerin denk olarak hazırlanan Bütçenin yukarıda maddeler halinde yazdığımız önerilerimizin de dikkate alınarak görüşmek üzere raporumuzu Yüce Meclisin görüşlerine arz ederiz.” Başkan okunan Komisyon Raporu hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmadı, komisyon raporu meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucu komisyon raporunun 2022 mali yılında aynen uygulanmasına oy birliği ile karar verildi. 2022 mali yılı gelir ve gider bütçelerinin görüşülmesine başlandı. 2022 mali yılı gelir bütçesinin madde madde daha sonra bölüm bölüm okunarak müzakeresine ve oylanmasına başlandı.

               5393 Sayılı Belediye Kanununun 62 inci maddesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan :           

 

2022 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

                                                         MARMARA BELEDİYESİ                              

 

Madde 1

Belediye birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 62.374.000,00 TL.ödenek verilmiştir.

Madde 2

Belediye bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 62.374.000,00 TL. olarak tahmin edilmiştir.

Madde 3

2022 Yılı gider bütçesinde yer alan  ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.

Madde 4

(G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

Madde 5

6245 sayılı harcırah kanununun 8.maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek

 günlük yol giderler bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

Madde 6

1 - Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

2 - Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli (Örnek-15),

3 - Finansmanın  Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-16),

4 - Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C) Cetveli (Örnek-17),

5 - Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18),

6 - Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde İzleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8),

7 - Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19),

8 - Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20),

9 - Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21),

10 - Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22),

11 - İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23),

12 - İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24),

13 - 237 sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (Örnek-25),

14 - Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (Örnek-26),

15 - Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16 - Finansman Programı (Örnek-28),

Madde 7

Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

Madde 8

Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasını temin için meclisçe yapılması uygun görülen, aşağıda maddeler halinde gösterilen işlere ilişkin olarak karşılarında belirtilen miktarlarda borçlanma kararı verilmiş ve kurum adına borçlanmaya                                                                                                                                                                                               üst yönetici yetkili kılınmıştır.

Madde 9

Belediyeye ait akar nevinde tüm taşınmazlar ile kira alacakları, vergi gelirleri, borçlanma yoluyla elde edilen gelirler, proje karşılığı borçlanma

yoluyla elde edilen gelirler belediyeye ait şirketin banka hesaplarına, belediyeye ait iktisadi işletmenin demirbaş ve banka hesaplarına, diğer banka hesaplarında bulunan bakiyeler, mevzuatlarda kamu hizmetleri için tahsil edilmiş olup haciz edilemez.

(5393 sayılı belediye kanunu 15.madde hükümlerine göre)

Madde 10

Toplu iş sözleşmesi yapmaya belediye başkanı ve görevlendireceği meclis üyeleri yetkilidir.

Madde 11

Aylık kira ödemeleri ait olduğu ayın beşinci gününe kadar, Yıllık kira ödemeleri 20 Temmuz-20 Ağustos tarihlerinde iki eşit taksitle ödenir. Zamanında ödenmediği taktirde vergi ve harçlara uygulanan gecikme zammı uygulanır.

Madde 12

Belediye vergi ve harçlarına, katılım paylarına ait tahsilat 2464 sayılı kanunda gösterilen zamanlarda yapılır. İlan ve reklam vergisi beyanname verme süresi içinde ödenir.

Madde 13

Belediye meclis üyelerinin İlçe dışına görevli gitmeleri halinde başkana ödenen yolluk ödemesi uygulanır.

Madde 14

Belediyenin tüm taşınır ve taşınmaz malları ile varidatı ve mevduatı kamu hizmetlerine tahsislidir.

Madde 15

Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 16

Bu kararname hükümleri 16 maddeden ibaret olup üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin meclis

tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur.

 

GELİR BÜTÇESİ 

Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırmasının birinci düzeyi kodlamasına göre tahmin edilen gelirler; 

 

 

 

GİDER BÜTÇESİ

Gider Bütçesinin hazırlanmasında birimlerden alınan teklifler madde madde incelenerek Analitik bütçe Sınıflandırması Birinci  Düzey Fonksiyonel  gider kodları aşağıda belirtilmiştir,

 

 

 

SONUÇ OLARAK ;   

           Marmara Belediyesinin 2022 Yılı Bütçesi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol  Kanununa, 5393 Sayılı belediye kanununa, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununa ve Mahalli İdareler Bütçe ve muhasebe Yönetmeliğine uygun olarak hazırlandığı, bütçe kararnamesinde kanun, tüzük ve yönetmeliklere aykırı madde ve ibarelerin bulunmadığı, Bütçeye konulması zorunlu cetvellerin eklendiği,

           2022 Yılı Bütçesinin 62.374.000,00 TL  gider ve 62.374.000,00 TL  gelirden oluştuğu aradaki farkın ise Finansmanın Ekonomik Sınıflandırma tablosundaki borç ödemeleri karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlandığı tespit edilmiştir.2023 yılı 64.868.962,00 TL ve 2024 yılı 67.463.548,00 TL tahmini bütçe yapılmış olup, yapılan oylama sonucunda Marmara İlçe Belediyesinin 2022 Mali Yılı Bütçesinin kabulüne, gerekli kararın alınması için evrakın Marmara Belediye Meclisinin arzına oy birliği ile karar verildi, denilmektedir.

             Konunun yapılan görüşmelerinde; ad okuma yöntemi ile yapılan açık oylamada Marmara İlçe Belediyesi’nin,

1-   2022 Yılı Bütçe Kararnamesi madde madde okunarak, oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

2-   2022 Yılı Gider bütçesinin her birimin fonksiyonel sınıflandırmasının birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

3-   2022 Yılı Gelir bütçesinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

4-  Açık/Fazlanın ekonomik sınıflandırılması cetvelinin birinci düzeyi itibariyle dağılımı okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

5-   Ayrıntılı harcama programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik kodlamanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi.

6-   Finansman programı üç aylık dönemler itibariyle Ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyi okunarak oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Marmara İlçe Belediyesi Meclisince kabul edilen 2022 Mali yılı Bütçesiyle ilgili gerekli işlemlerin yürütümü ve onaylanması için Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verildi.

 

      Başkan 2022 mali yılı bütçesinin yapılan oylamasında bütçeye salonda hazır bulunan üyelerin kabul oyu kullanıldığını, 2022 Mali Yılı Bütçesi oylandığı şekli ile kabul edilmiştir, dedi.

 

            2022 Mali yılı Gelir-Gider Bütçesi ile Bütçe Kararnamesinin esami tayini sureti ile oylanarak zabıtlara geçirilmesinden sonra; salonda hazır bulunan meclis üyelerine teşekkür eden Belediye Başkanı Süleyman AKSOY: “ Marmara Belediyesi olarak bu güne kadar Belediye bütçesini en verimli, en faydalı bir şekilde kullandık. Bütçemizi oluştururken tüm ada halkını düşünerek hareket ettik. Sosyal durumu iyi olmayan vatandaşlarımızı her zaman gözettik. Eğitim yatırımlarımızı, kültürel etkinliklerimizi, Marmara’nın eğitim ve kültür yönünden gelişmesi için yaptık. Attığımız her adımda Marmara’nın ve Marmara Ada Halkının ortak menfaatini gözetiyoruz. 2022 yılında da aynı kararlılıkla, aynı düşünceyle, aynı tasarruf anlayışıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Bizim tek amacımız, Marmara Adalar halkı yüreğinin ortak attığı, kardeşçe yaşadığı bir ilçede yaşam kalitesini artırmaktır. 2022 yılı bütçesi ilçemiz için hayırlı olsun” diye sözlerini tamamladı. Başkan Aksoy konuşmasının sonunda bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm personele ve meclis üyelerine teşekkür ederek, yeni mali yılın ilçeye hayırlı olmasını temenni etti.

 

KARAR NO: 67- İmar Komisyonuna havale edilen Marmara İlçesi Merkez Mahallesi Ayla mevkii III Derece Doğal Sit alanı ile çakışık I ve III Derece Arkeolojik Sit alanı 1/ 1000 Ölçekli KAUİP İmar planın imar komisyonundan geldiği şekliyle görüşülüp karara bağlanması hakkında idi. Başkan konu hakkında açıklama yapmak üzere İmar ve Şehircilik Müdürünü toplantıya davet etti. İmar Müdürü konu hakkında imar komisyonunun çalışmalarının devam ettiğini söylemesi üzerine gündem maddesinin gelecek toplantıda görüşülmesine oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR NO: 68- (Önergenin 1.maddesi) 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna atanan personel hakkında meclisin bilgilendirilmesi hususunun görüşülmesi hakkında idi. Başkan Belediyemiz başkan yardımcılığı kadrosunun boş olduğunu, ayrıca Marmara ilçe merkeziyle birlikte 14 mahallemizin olduğunu, işlerin takibi için başkan yardımcısına ihtiyacımız olması sebebiyle İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapan personelin ataması Başkanlığımızca uygun görüldü ve yasal işlemlerin yapıldığını söyledi. Başkan konu hakkında meclis üyelerinin görüşlerini sordu. Salonda hazır bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler. Başkan gündem maddesini oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucu 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi 2. fıkrası uyarınca Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan Başkan yardımcısı kadrosuna İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü emrinde görev yapan personelin ataması hakkında Belediye meclisinin bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO: 69- (Önergenin 2.maddesi): “İlçemiz Saraylar Mahallesindeki Ek Hizmet Binasının Bandırma 17 Eylül Üniversitesine tahsisi hususunun görüşülmesi” hakkında idi. Başkan Bandırma 17 Eylül üniversitesinin ilçemizde yüksekokul açılması için talepte bulunduklarını bu konuda çalışmaların devam ettiğini öncelikle üniversitenin ilçemizde hemen hazır olarak kullanabilecekleri bir tesisin olup olmadığını sordular. Bandırma 17 Eylül üniversitesinin de talepleri doğrultusunda uygun görülmesi halinde Saraylar Mahallesindeki Ek Hizmet Binasının Bandırma 17 Eylül Üniversitesine tahsisi hakkında görüşlerinizi soruyorum dedi. Salonda bulunan üyeler uygun olduğunu söylediler Başkan o zaman gündem maddesini oylamaya sunuyorum dedi. Yapılan oylama sonucu Saraylar Mahallesi Belediye Ek Hizmet binamızın Bandırma 17 Eylül üniversitesine tahsis edilmesine oy birliği karar verildi.

 

 

Başkan Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından Ekim Olağan toplantısının sona erdiğini yüksek sesle salonda hazır bulunan üyelere ilan etti. 

            Başkan tüm üyelere toplantıya katıldıkları için teşekkür etti ve toplantıyı kapatıyorum dedi. 06.10.2021, Saat:16.00

 

 

MECLİS BAŞKANI                                              KATİP                                                KATİP

 Süleyman AKSOY                                        Mirze TEMEL                                    Ediz ÖZTÜRK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

YEREL GAZETELER KONAKLAMA UYDU HARİTASI DENİZ HAVA DURUMU ULAŞIM