/ 12
Geçerli görünüm
B
İ
LG
İ
ED
İ
NME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA
İ
L
İŞ
K
İ
N ESAS VE
USULLER HAKKINDA YÖNETMEL
İ
K
B
İ
R
İ
NC
İ
BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Tan
ı
mlar
Amaç
Madde 1-
Bu Yönetmeli
ğ
in amac
ı
, gerçek ve tüzel ki
ş
ilerin bilgi edinme hakk
ı
n
ı
kullanmalar
ı
na ili
ş
kin 9/10/2003 tarihli ve 4982 say
ı
l
ı
Bilgi Edinme Hakk
ı
Kanununun
uygulanmas
ı
na dair esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2-
Bu Yönetmelik; merkezi idare kapsam
ı
ndaki kamu idareleri ile bunlar
ı
n
ba
ğ
l
ı
, ilgili veya ili
ş
kili kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n, köyler hariç olmak üzere mahalli idareler ve
bunlar
ı
n ba
ğ
l
ı
ve ilgili kurulu
ş
lar
ı
ile birlik veya
ş
irketlerinin, T.C. Merkez Bankas
ı
,
İ
MKB
ve üniversiteler de dahil olmak üzere kamu tüzel ki
ş
ili
ğ
ini haiz olarak enstitü, te
ş
ebbüs,
te
ş
ekkül, fon ve sair adlarla kurulmu
ş
olan bütün kamu kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n ve kamu
kurumu niteli
ğ
indeki meslek kurulu
ş
lar
ı
n
ı
n faaliyetlerinde uygulan
ı
r.
Hukuki dayanak
Madde 3-
Bu Yönetmelik, 9/10/2003 tarihli ve 4982 say
ı
l
ı
Bilgi Edinme Hakk
ı
Kanununun 31 inci maddesi uyar
ı
nca haz
ı
rlanm
ı
ş
t
ı
r.
Tan
ı
mlar
Madde 4-
Bu Yönetmelikte geçen;
a) Kurum ve kurulu
ş
: 2 nci maddede geçen ve kapsama dahil olan bilgi edinme
ba
ş
vurusu yap
ı
lacak tüm makam ve mercileri,
b) Ba
ş
vuru sahibi: 4982 say
ı
l
ı
Kanun ve bu Yönetmelik kapsam
ı
nda bilgi edinme
hakk
ı
n
ı
kullanarak kurum ve kurulu
ş
lara ba
ş
vuran gerçek ve tüzel ki
ş
ileri,
c) Bilgi: Kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n kay
ı
tlar
ı
nda yer alan 4982 say
ı
l
ı
Kanun kapsam
ı
ndaki
her türlü veriyi,
d) Belge: Kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n sahip olduklar
ı
4982 say
ı
l
ı
Kanun kapsam
ı
ndaki
yaz
ı
l
ı
, bas
ı
l
ı
veya ço
ğ
alt
ı
lm
ı
ş
dosya, evrak, kitap, dergi, bro
ş
ür, etüt, mektup, program,
talimat, kroki, plan, film, foto
ğ
raf, teyp ve video kaseti, harita, elektronik ortamda
kaydedilen her türlü bilgi, haber ve veri ta
ş
ı
y
ı
c
ı
lar
ı
n
ı
,
e) Bilgi veya belgeye eri
ş
im:
İ
stenen bilgi veya belgenin niteli
ğ
ine göre, kurum ve
kurulu
ş
larca, ba
ş
vuru sahibine söz konusu bilgi veya belgenin bir kopyas
ı
n
ı
n verilmesini,
kopya verilmesinin mümkün olmad
ı
ğ
ı
hallerde, ba
ş
vuru sahibinin bilgi veya belgenin
asl
ı
n
ı
inceleyerek not almas
ı
na veya içeri
ğ
ini görmesine veya i
ş
itmesine izin verilmesini,
f) Kurul: Bilgi Edinme De
ğ
erlendirme Kurulunu,
g) Kanun: 9/10/2003 tarihli ve 4982 say
ı
l
ı
Bilgi Edinme Hakk
ı
Kanununu,
ifade eder.
İ
K
İ
NC
İ
BÖLÜM
Bilgi Edinme Hakk
ı
, Bilgi Verme Yükümlülü
ğ
ü ve Bilgi Verme Usulü
Bilgi edinme hakk
ı
Madde 5-
Herkes, Kanun ve bu Yöne
tmelikte belirlenen esas
ve usuller çerçevesinde
bilgi edinme hakk
ı
na sahiptir.
Türkiye'de ikamet eden yabanc
ı
lar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabanc
ı
tüzel
ki
ş
iler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlar
ı
yla ilgili olmak kayd
ı
yla ve
kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
l
ı
k ilkesi çerçevesinde, Kanun ve bu
Yönetmelik hükümlerinden yararlan
ı
rlar. Bu
kapsamdaki ba
ş
vurular Türkçe olarak yap
ı
l
ı
r. Kar
ş
ı
l
ı
kl
ı
l
ı
k ilkesi kapsam
ı
nda bulunan
ülkeler D
ı
ş
i
ş
leri Bakanl
ı
ğ
ı
nca Resmi Gazetede ilan edilir.
Türkiye'nin taraf oldu
ğ
u uluslararas
ı
sözle
ş
melerden do
ğ
an hak ve yükümlülükleri
sakl
ı
d
ı
r.
Bilgi verme yükümlülü
ğ
ü kapsam
ı
nda al
ı
nacak tedbirler
Madde 6-
Kurum ve kurulu
ş
lar, Kanunda yer alan istisnalar d
ı
ş
ı
ndaki her türlü bilgi veya
belgeyi, Kanunda ve bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre ba
ş
vuranlar
ı
n yararlanmas
ı
na
sunmak ve bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
n
ı
etkin, süratli ve do
ğ
ru sonuçland
ı
rmak üzere gerekli idari ve
teknik tedbirleri almakla yükümlüdür.
Kurum ve kurulu
ş
lar, ellerinde mevcut olan ve bilgi edinme ba
ş
vurusuna konu olabilecek
bütün bilgi veya belgeleri, bilgi edinme hakk
ı
n
ı
n kullan
ı
m
ı
n
ı
kolayla
ş
t
ı
racak
ş
ekilde tasnif ederler.
Bu amaçla kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n belge kay
ı
t, dosyalama ve ar
ş
iv düzeniyle ilgili gerekli idari ve
teknik tedbirler al
ı
n
ı
r.
Bilgi edinme hakk
ı
n
ı
n etkin olarak kullan
ı
labilmesi ve bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
ndan
kaynaklanan i
ş
yükünün en aza indirilebilmesi amac
ı
yla kurum ve kurulu
ş
lar;
a) Görev ve hizmet alanlar
ı
na giren konulardaki bilgi veya belgelerin konular
ı
n
ı
ve bunlar
ı
n
hangi birimde mevcut oldu
ğ
unu ihtiva eden kurum dosya planlar
ı
n
ı
,
b) Görev ve hizmet alanlar
ı
na giren konulardaki temel nitelikli karar ve i
ş
lemlerini, mal ve
hizmet al
ı
mlar
ı
n
ı
, sat
ı
mlar
ı
n
ı
, projelerini ve y
ı
ll
ı
k faaliyet raporlar
ı
n
ı
,
c) Görev ve hizmet alanlar
ı
na giren konulardaki kanun, tüzük, yönetmelik, Bakanlar Kurulu
karar
ı
veya di
ğ
er düzenleyici i
ş
lemlerin neler oldu
ğ
unu, yay
ı
mlanm
ı
ş
sa hangi tarihli ve say
ı
l
ı
Resmi
Gazetede yay
ı
mland
ı
ğ
ı
n
ı
, görev ve hizmet alanlar
ı
yla ilgili mevzuat
ı
n de
ğ
i
ş
iklikleri i
ş
lenmi
ş
halini,
bilgi ileti
ş
im teknolojilerini kullanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kesinle
ş
en faaliyet ve denetim raporlar
ı
uygun vas
ı
talarla kamuoyunun incelemesine aç
ı
k hale
getirilir.
Kurum ve kurulu
ş
lar, Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, bilgi edinme hakk
ı
n
ı
n
etkin olarak kullan
ı
labilmesi ve bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
ndan kaynaklanan i
ş
yükünün en aza
indirilebilmesi amac
ı
yla kurumsal internet sayfalar
ı
n
ı
bu madde hükümlerine göre yeniden
ş
ekillendirir. Bu Yönetmelik kapsam
ı
ndaki kurum ve kurulu
ş
lar, bu bilgileri tek tek birimler baz
ı
nda,
ayn
ı
kurumsal internet sayfas
ı
üzerinden; zorunlu hallerde kurumsal internet sayfas
ı
ndan link
verilmek suretiyle birime ait internet sayfas
ı
üzerinden kamuoyunun bilgisine sunarlar.
Kurum ve kurulu
ş
lar, görev ve hizmet alanlar
ı
na giren konulardaki bi
lgi veya belgelerin
konular
ı
n
ı
ve bunlar
ı
n hangi birimde mevcut oldu
ğ
unu ihtiva eden kurum dosya planlar
ı
n
ı
, konuyla
ilgili mevzuatta belirlenmi
ş
ilkelere uygun olarak düzenlerler. Kurum dosya planlar
ı
, kurum ve
kurulu
ş
lar
ı
n bas
ı
n ve halkla ili
ş
kilerle görevli birimlerinde olu
ş
turulacak bilgi edinme birimlerinde
bulundurulur ve bunlardan yeterli say
ı
da nüsha ba
ş
vuru sahiplerinin istifadesine sunulur. Kurum
dosya planlar
ı
n
ı
n bir örne
ğ
i de kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n kurumsal internet sayfalar
ı
ndan kamuoyunun
bilgisine sunulur.
Bilgi edinme hakk
ı
n
ı
n, elektronik ortamda kullan
ı
m
ı
n
ı
kolayla
ş
t
ı
rmak maksad
ı
yla, EK-1 ve EK-
2’de yer alan ba
ş
vuru formlar
ı
ile kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n bilgi edinme birimlerinin elektronik posta
yoluyla ba
ş
vuru kabul edecek elektronik posta adresleri, kurum ve kurulu
ş
lar
ı
n internet
sayfalar
ı
nda yay
ı
mlan
ı
r. Bu ba
ş
vuru formlar
ı
ayr
ı
ca, ba
ş
vuru sahiplerinin istifadesi amac
ı
yla bilgi
edinme birimlerinde sürekli bulundurulur.
İ
htiyari olarak yay
ı
mlanabilecek bilgi veya belgeler
Madde 7-
Kurum ve kurulu
ş
lar, bilgi edinme hakk
ı
n
ı
n etkin olarak kullan
ı
labilmesi
ve bilgi edinme ba
ş
vurular
ı
ndan kaynaklanan i
ş
yükünün en aza indirilebilmesi amac
ı
yla,
a
ş
a
ğ
ı
daki türden bilgi veya belgeleri internet sayfalar
ı
üzerinden kamuoyunun bilgisine
sunabilirler:
a) Te
ş
kilat yap
ı
s
ı
, görevler, bütçe, ge
lir ve giderler hakk
ı
ndaki bilgi veya belgeler,