İMAR VE ŞEHİRCLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Loading...

Perşembe

kapalı

15℃

Cuma

kapalı

14℃

Cumartesi

hafif yağmur

13℃

Pazar

hafif yağmur

14℃

Pazartesi

parçalı az bulutlu

12℃

HAVA DURUMU

İMAR VE ŞEHİRCLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVEN KAHRAMANTÜRK

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRÜ

ÖZGEÇMİŞ

Güven Kahramantürk,14.09.1974 İstanbul/Şişli doğumludur. 1997'de Fen İşleri personeli olarak Marmara Belediyesi'nde göreve başlayan Kahramantürk,1998'de Fen İşleri Müdürü olarak görev yapmıştır. 2010 yılında İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne geçiş yapmış ve halen görevine devam etmektedir. Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Lisans Mezunudur. Evli, 2 çocuk babasıdır.

MÜDÜRLÜK HAKKINDA

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Faaliyet ve Görevleri;

Belediyenin ve bağlı iştiraklerinin mülkiyet ve tasarrufu altındaki bina, tesis ve işyerleri ile işletme sorumluluğunda bulunan yolcu ve yük terminallerine, kapalı ve açık otoparklara yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek. Belediye sınırları içerisinde bulunan alışveriş merkezlerine yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi vermek, değiştirmek, yenilemek ve denetlemek, alışveriş merkezlerine ruhsat verirken üst meslek gruplarının yazılı görüşünü almak,

Belediye sınırları içerisindeki yapılaşmanın imar planlarına uygunluğunu denetlemek, tespit edilen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları, Belediyeye intikal eden, yapılaşma ile ilgili şikâyet dilekçelerini yerinde inceleyerek gerekli işlemleri, birlikte sonuçlandırmak, Kanunda öngörülen cezaları vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

Belediye hüküm ve tasarrufuna bırakılan kıyı alanlarını imar mevzuatına aykırı yapılaşmayı önlemek amacıyla, imar planları kapsamında denetlemek, aykırı davrananlara Kanunda belirtilen para cezalarını vermek üzere gerekli olan bilgi ve belgeleri toplamak ve varsa Zabıta Dairesi Başkanlığının tespit tutanağı ile birlikte Belediye Encümenine sunmak,

Yapılaşma, imar mevzuatı, inşaat gibi konularda ilgili birimleri bilgilendirmek amacı ile toplantı ve seminerler düzenlemek,

Belediye Meclisinin İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantılarına katılım sağlayarak, Meclis tarafından komisyona havale edilen imar ve yapı işleri hakkında, üyelerin bilgilenmesini sağlamak,

Belediye birimlerinin bu yöndeki çalışmalarına katılım sağlamak, gerektiğinde mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında uyum ve güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dış cephe boya ve kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etme, özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmalarına iştirak etmek,

Belediye ve mücavir alan sınırları içinde özel inşaat yapan yüklenicilerin sicillerini tutmak,

Yerel yapıların araştırılması, geliştirilmesi ve tip proje üretilmesi çalışmaları yapmak, Belediye sınırları dâhilinde bulunan yerel özellikli yapılarda kullanılan materyalleri ve inşa tekniklerini araştırarak, tanıtımını yapmak, kırsal mahallelerde uygulanabilecek tip projeler üretmek veya ürettirmek,

Belediye sınırları içinde bulunan ve sahipsiz arazi niteliğinde olan seyrangâh, harman yeri, koruluk, dinlenme yerleri, meydanlar, bataklık, çöp döküm sahaları, yıkılmış kale ve kulelerin arsaları ve enkazı ve benzeri yerler ile belediye tarafından deniz, akarsu ve gölden doldurma suretiyle kazanılan ve belediye tasarrufunda bulunan bu alanların kullanımı ile ilgili projeler üretmek,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istendiğinde riskli binaların tespiti, gerektiğinde bizzat Belediyece yıktırılması veya güçlendirilmesi, bu konularda anlık ve ikişer aylık periyodik raporların Bakanlık İl Müdürlüğüne zamanında gönderilmesi iş ve işlemlerini yönetmek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kamulaştırılmış riskli binaların Belediyeye devri ve üzerindeki riskli binanın yıkılmasından sonra arsa haline gelen taşınmazın Belediyeye satışı iş ve işlemleri yürütmek,

Kanunlarla Belediyeye verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği projeler, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar ve ıslah uygulamasını yapmak, yaptırmak, ruhsatlandırmak,

Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanan ve onaylanan plan/program ve planlama/programlama kararlarına ilişkin dosyaların, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Belediye birimlerine dağıtımını yapmak; plan ve planlama kararlarının çizimini orijinal paftalar üzerine ve sayısal ortamda yapmak, yaptırmak, plan tadilat dosyalarını düzenli bir şekilde arşivlemek,

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri birbirleri ve yol fazlaları ile kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirilmesini, bunların yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasını, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtılmasını ve re'sen tescil işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

Uygulama imar planı veya planlama ana kararları ya da prensiplerini etkileyecek nitelikteki arazi ve arsa düzenlemeleri ve uygulamalarının tespiti halinde, gerekli bilgi ve belgeleri düzenlemek, yazışmaları yapmak,

Belediye birimlerine, imar mevzuatı kapsamında gerçekleştirdikleri ve fiziksel mekânı ilgilendiren projelerinin proje ve/veya yapım aşamalarında gerekli desteği sağlamak,

Belediye yetki alanında numaralama işlemlerinin adres standardına uygun yürütülmesi, zamanında ve uygun şekilde Ulusal Adres Veri Tabanına işlenmesi sistemini tanımlamaktır.